Over het Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

Het UPO krijgt een jaaraanduiding, dus...

  • Vraag:
   Het UPO krijgt een jaaraanduiding, dus het in 2008 verstrekte overzicht heet UPO 2008. Maar wat doe ik met een verzoek van een deelnemer die in 2009 vraagt om hem opnieuw een UPO 2008 te sturen omdat hij het is kwijtgeraakt? Zetten we daar, omdat we het verstrekken in 2009, dan ook UPO 2009 boven?

Antwoord:

  Nee, een kopie van een UPO uit een zeker jaar behoudt het oorspronkelijke jaartal.

Op het UPO kun je wel aangeven dat er...

  • Vraag:
   Op het UPO kun je wel aangeven dat er keuzemogelijkheden zijn, maar niet aangeven welke en al evenmin wat dit in de bedragen betekent. Terwijl dit heel fors kan zijn.

Antwoord:

  Het UPO is bewust beperkt gehouden om de hoeveelheid informatie voor de deelnemer behapbaar te houden. In de toelichting kunt u hierover wel een beschrijving, zonder bedragen, toevoegen. Als u meer informatie met bedragen wilt toevoegen moet dit in een aparte bijlage opgenomen worden.

Het UPO gaat uit van jaarbedragen. Waarom...

  • Vraag:
   Het UPO gaat uit van jaarbedragen. Waarom is dat eigenlijk? Onze deelnemers vragen juist om maandbedragen. Mogen wij de maandbedragen vermelden?

Antwoord:

  De meeste pensioenuitvoerders werken met jaarbedragen. Dit uitsplitsen in maandbedragen zou vereisen dat informatie wordt toegevoegd over het eventuele vakantiegeld en wellicht nog andere zaken. Omwille van de eenvoud en overzichtelijkheid is dus gekozen voor jaarbedragen.
Beheer

Waar wordt het UPO beheerd? Is er...

  • Vraag:
   Waar wordt het UPO beheerd? Is er één centraal beheerpunt?

Antwoord:

  Het UPO wordt door de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en het Verbond van Verzekeraars gezamenlijk beheerd.
Regelingspecifieke vragen

Indien in een beschikbare premieregeling...

  • Vraag:
   Indien in een beschikbare premieregeling een minimumkapitaal wordt gegarandeerd dat hoger is dan 4%, hoe wordt dit in het UPO verwerkt?

Antwoord:

  Om de vergelijkbaarheid van het UPO te bewaken is gekozen om ook hier het voorbeeldkapitaal te vermelden op basis van een rendement van 4%. In de toelichting kan het gegarandeerde minimumkapitaal worden uitgewerkt.

Ons beleggingsproduct kent een omzetting...

  • Vraag:
   Ons beleggingsproduct kent een omzetting van het nabestaandenpensioen op risicobasis naar een restitutievorm na uitdiensttreding. Mogen wij hier dan volstaan met de toevoeging die ook bij ‘Welk kapitaal kunt u opbouwen?’ staat genoemd: ‘Als u na beëindiging van uw dienstverband overlijdt, komt er een kapitaal beschikbaar van 90% van het opgebouwde kapitaal, dat wordt gebruikt om uw nabestaanden vanaf uw overlijden een uitkering te kunnen doen’?

Antwoord:

  Ja. Het betreft hier een afwijkende regeling, waarbij de voorgestelde tekst een duidelijke oplossing lijkt.
Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd?

In het UPO 2007 mocht het blok 'Op welke gegevens...

  • Vraag:
   In het UPO 2007 mocht het blok ‘Op welke gegevens is uw pensioen gebaseerd’ ook op een andere plaats staan. Dat zie ik nu niet meer staan in de Handleiding.

Antwoord:

  Dat is juist. Alle blokken hebben in model 2008 een vaste plaats. Dit bevordert de uniformiteit.
Welk kapitaal kunt u opbouwen?

Mag ik op het UPO ook voorbeeldkapitalen...

  • Vraag:
   Mag ik op het UPO ook voorbeeldkapitalen opnemen gebaseerd op het pessimistisch en historisch rendement?

Antwoord:

  Nee. Bij de ontwikkeling van het UPO is rekening gehouden met diverse wetten en regels. Uiteindelijk is niet gekozen voor aansluiting bij de Code Rendement en Risico. De voorbeeldkapitalen worden dus berekend op basis van een rendement van 4%, zoals in de handleiding staat beschreven.
Arbeidsongeschiktheid

We missen in het UPO informatie over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid...

  • Vraag:
   We missen in het UPO informatie over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Waar kunnen we deze informatie opnemen?

Antwoord:

  Informatie over premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kunt u opnemen in de toelichting. Bij de aard van de regeling kan worden opgenomen dat er vanaf enig moment geen premie meer betaald hoeft te worden.

Het UPO spreekt alleen over een aanvulling op de WIA. er zijn bij onze...

  • Vraag:
   Het UPO spreekt alleen over een aanvulling op de WIA. Er zijn bij onze lopende polissen nog deelnemers die een WAO-uitkering ontvangen. Mag de term WIA hierbij worden vervangen door WAO?

Antwoord:

  Ja. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die nog onder de WAO vallen mag dat. In de toelichting kan bovendien een eigen tekst worden opgenomen.

DGA's vallen niet onder de WIA, maar hebben vaak wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering...

  • Vraag:
   DGA’s vallen niet onder de WIA, maar hebben vaak wel een arbeidsongeschiktheidverzekering. Mag ik nu de tekst ‘aanvulling op de WIA’ laten vervallen?

Antwoord:

  Ja. Voor de DGA hoeft deze tekst niet te worden opgenomen.
Welk pensioen kunt u verwachten?

De rentestand voor een tijdelijke en levenslange uitkering...

  • Vraag:
   De rentestand voor een tijdelijke en levenslange uitkering kan verschillen. Mag dit, voor de volledigheid, in de tekst worden toegevoegd?

Antwoord:

  Het UPO gaat uit van veronderstelde rentepercentages. In de praktijk kunnen deze percentages inderdaad afwijken van de werkelijke percentages. Dergelijke toevoegingen kunnen, indien noodzakelijk, in de toelichting worden opgenomen.

Onze regeling kent geen nabestaandenpensioen...

  • Vraag:
   Onze regeling kent geen nabestaandenpensioen. Moeten wij toch dit tekstblok opnemen?

Antwoord:

  Ja, dit tekstblok mag niet ontbreken. Als er in het geheel geen sprake is van een nabestaandenpensioen kunnen de vier kaders worden samengevoegd tot één kader ‘Bij overlijden’ aangevuld met de zinnen: ‘bij uw overlijden ontvangt uw partner geen uitkering’ en ‘Bij uw overlijden ontvangen uw kinderen geen uitkering’. Het is van belang dat deelnemers zich realiseren dat er geen nabestaandenpensioen is.

Mag het hoofdstuk 'Bij overlijden' komen te vervallen indien...

  • Vraag:
   Mag het hoofdstuk ‘Bij overlijden’ komen te vervallen indien een deelnemer geen partner heeft en het partnerpensioen is verzekerd op risicobasis?

Antwoord:

  Nee. Dit hoofdstuk mag niet komen te vervallen. Wel biedt de toelichting bij het UPO de ruimte om een (eigen) tekst op te nemen over de voorwaarden van het partnerpensioen.

In onze pensioenregeling kennen we 'tijdelijk nabestaandenpensioen'...

  • Vraag:
   In onze pensioenregeling kennen we ‘tijdelijk nabestaandenpensioen’. Moet dit op het UPO worden vermeld?

Antwoord:

  Met tijdelijk nabestaandenpensioen is binnen het UPO rekening gehouden doordat u kunt aangeven dat de uitkering voor 65 verschilt van de uitkering na 65. Tijdelijke nabestaandenuitkeringen kennen namelijk vaak een uitkeringsduur tot 65-jarige leeftijd.
Algemene nabestaandenwet

Wij hebben altijd het verzekerde bedrag van de vrijwillige verzekeringsmogelijkheid...

  • Vraag:
   Wij hebben altijd het verzekerde bedrag van de vrijwillige verzekeringsmogelijkheid voor het Anw-hiaat op onze overzichten gemeld. In het UPO is hier geen ruimte voor. Hoe gaan we hiermee om?

Antwoord:

  U kunt in het blok ‘Op welke gegevens is uw pensioenoverzicht gebaseerd’ kiezen voor de variant dat wel rekening is gehouden met aanvullende producten. In de toelichting kunt u aangeven dat dit product is betrokken in de bedragen die gemeld zijn.
Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?

In de versie uitkeringsovereenkomst en premieovereenkomst is onder het kopje...

  • Vraag:
   In de versie uitkeringsovereenkomst en premieovereenkomst is onder het kopje ‘Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?’ de volgende zin opgenomen: ‘Uw pensioen is > verhoogd met <x,x%><€……> is gestegen>’. De verhoging van het (totale) pensioen kan enerzijds het gevolg zijn van indexatie, anderzijds kan de verhoging het gevolg zijn van een verhoging van de pensioengrondslag. Dient hier dan de totale verhoging te worden vermeld, of uitsluitend de indexatieverhoging?

Antwoord:

  De handleiding geeft aan dat de totale verhoging dient te worden opgenomen. In regelspecifieke situaties is er ruimte voor meer gedetailleerde uitleg.

In model 2 en 3 staat geen passage over hoe het pensioen zijn waarde behoudt...

  • Vraag:
   In model 2 en 3 staat geen passage over hoe het pensioen zijn waarde behoudt. Waarom wordt hier in deze modellen niets over vermeld?

Antwoord:

  Alleen voor uitkeringsovereenkomsten is indexatie van toepassing. Voor kapitaal- en premieovereenkomsten is dit hoofdstuk daarom ook weggelaten. Informatie over de waardevastheid van deze overeenkomsten kan eventueel in de toelichting worden verwerkt.