Dienstverlening Westerveld pensioenadvies & consultancy

Ons kantoor hecht waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het adviseren en eventueel afsluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, hierbij een beschrijving aan van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten.

Belangrijk

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten. Op het moment dat wij juridisch bindende afspraken met u maken omtrent onze dienstverlening en/of onze beloning, leggen wij dit in een aparte overeenkomst schriftelijk met u vast. In dit kader verwijzen wij u hierbij ook graag naar onze algemene voorwaarden. Deze treft u aan op onze website.

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12020124. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op Afm.nl

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit advies, implementatie, beheer en administratie. Deze werkzaamheden voeren wij uit op het gebied van verzekeringen, pensioenen, en andere financiële diensten. Wij adviseren en implementeren. Dit betekent dat wij samen met u een integraal overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die volgens ons aansluiten bij uw wensen en behoefte van uw onderneming. Daarna kunnen wij u helpen bij de implementatie van de benodigde voorzieningen. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product kopen. Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt door financiële instellingen worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) om de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en), in de beheerfase, houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten, indien het beheer met u is overeengekomen.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële dienstverlening optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Digitaal dossier / klantprofiel

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij u ons, afhankelijk van actualiteiten, regelmatig te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw in de werkzaamheden van uw onderneming. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed (kunnen) zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een uitbreiding van personeel of herstructurering van de vennootschap structuur.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.
Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen.

Onze relatie met aanbieders

Ons kantoor doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten.
Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of procentueel de producten van die instelling in ons advies te betrekken.
Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van ons kantoor of beschikt over een andersoortige deelneming. Ook hebben wij geen deelneming in een bepaalde aanbieder.

Informatie over onze beloning

U betaalt voor onze dienstverlening via de premie of via een declaratie (fee) of een combinatie van beide.

Beloning op basis van declaratie (fee)

In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (fee) af voor onze dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een vaste fee. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. U vindt onze tarieven in de bijlage van dit document.
Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stellen u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

Tarieven

Onze dienstverlening bestaat uit advies, bemiddeling en administratie. Inzicht in de kosten van onze dienstverlening vindt u op de pagina tarieven.

Aanvullende beloningsinformatie

De wetgever verplicht ons de beloning die wij ontvangen voor financiële producten waarmee u risico’s afdekt aan u te melden. Via dit dienstverleningsdocument informeren wij u voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In de bijlage vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie. Sinds 2012 is er een wettelijk verbod op het ontvangen van provisie op complexe producten die tot stand zijn gekomen vanaf 1 januari 2012.
De diensten die wij verlenen op basis van declaratie (fee), en de uurtarieven die hieraan ten grondslag liggen, treft u eveneens in de bijlage aan.
De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten dat wij hebben verleend. Wij informeren u, uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning. Indien dit bedrag niet valt binnen het door ons in de bijlage opgegeven tarief, dan zullen wij u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.