Pensioenakkoord

Een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. Een aantal afspraken zijn:

  • Transparanter en persoonlijker pensioenstelsel
    AOW-leeftijd stijgt minder snel
  • Betere pensioenafspraken voor vervroegd stoppen met werken voor mensen met zwaar werk
  • Extra keuzerecht voor iedereen bij pensioen
  • Beter nabestaandenpensioen
  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen


Ingangsdatum nieuwe pensioenregels

De Tweede Kamer heeft op 22 december ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. Dit wetsvoorstel regelt de wettelijke kaders van het nieuwe pensioenstelsel.
Dit nieuwe stelsel zorgt ervoor dat als het economisch goed gaat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden. Pensioenen kunnen ook omlaag gaan als het economisch erg tegen zit, hoewel er meerdere mechanismen zijn ingebouwd om dat te voorkomen. Zo komt er een solidariteitsreserve om verliezen op te vangen en kunnen verlagingen uitgesmeerd worden over meerdere jaren. Ook wordt met de nieuwe regels duidelijker wat u opbouwt en de regels sluiten beter aan bij het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken. Tegelijkertijd worden de solidaire elementen van ons pensioenstelsel behouden: er wordt gezamenlijk pensioen opgebouwd en de risico’s worden gedeeld.

Minister Carola Schouten stuurde het wetsvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen van 30 maart 2022 naar de Kamer. In het nieuwe jaar gaat de Eerste Kamer het aangenomen wetsvoorstel behandelen. Volgens planning treedt de wet in werking op 1 juli 2023.

Als de wet van kracht is krijgen vakbonden, werkgevers en pensioenuitvoerders 3,5 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2027.
De wet die het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd regelt is inmiddels aangenomen en geldt sinds 1 januari 2020.

Alle pensioenregelingen in Nederland moeten door de komst geheel of gedeeltelijk gewijzigd worden. Start op tijd met deze transitie.
Bron: Rijksoverheid