Werkingssfeeronderzoek

Onderzoek werkingssfeer bedrijfstak pernsioenfonds

Valt uw organisatie onder de werkingssfeer van een bepaald Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf)? Dat is vaak onduidelijk voor u. Het staat beschreven in de verplichtstellingsbeschikking. Voor een leek zijn dit veelal onleesbare documenten. Westerveld Pensioenadvies en Consultancy helpt werkgevers te bepalen of de werkgever verplicht moet aansluiten bij een Bpf. En wat de gevolgen zijn van het toepassen van een bepaalde cao. Wij maken de kosten van een eventuele overgang naar pensioenfonds of cao inzichtelijk. En begeleiden werkgevers in de overgang naar een Bedrijfstakpensioenfonds of wellicht een cao.
Wanneer u al bent gesignaleerd door een Bpf is het van cruciaal belang om uw strategie te bepalen voordat u gegevens aanlevert. Het aanleveren van gegevens hoeft u in beginsel alleen te doen als het duidelijk is dat u onder de werkingssfeer valt. Het is raadzaam om een onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkingssfeer als tegenhanger van het onderzoek dat het BPF reeds heeft gedaan.

Uit het werkingssfeeronderzoek volgt een van deze drie conclusies:

  1. Aansluiten is niet verplicht
  2. Aansluiting is verplicht
  3. Onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel


De laatste uitkomst, namelijk ‘Onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel’ is niet altijd te vermijden. In het uiterste geval is het eerste aanleg aan de kantonrechter om hier een oordeel over te geven. U bent volgens art. 4 Wet Bpf 2000 verplicht naar de uitkomsten van het onderzoek te handelen, ongeacht de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Let op; onderschat dit effect niet!
“Geen premie, wel pensioen” voor de werknemer.

Wanneer een werknemer kan aantonen dat hij bij een onderneming heeft gewerkt (middels een arbeidsovereenkomst veelal) dat onder een Bpf had moeten vallen, kan de werknemer aanspraak maken op pensioenuitkering zonder dat hiervoor premie is betaald. Het Bpf zal de schade die hier uit voortvloeit verhalen op de werkgever. Een (nog) niet aangesloten werkgever is dus een groot risico voor een Bpf en wordt vaak onderschat. En terugwerkende kracht gaat verder dan 5 jaar (meest voorkomende verjaringstermijn) is gebleken uit recente rechtspraak.